Skip to content

Privacystatement

De Haagse MuziekCentrale verwerkt persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting Haagse Muziek Centrale
Van Lumeystraat 64
2581XD ‘s-Gravenhage

Persoonsgegevens die wij verwerken
De Haagse MuziekCentrale verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld via de website.
De Haagse MuziekCentrale verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien je je rechtstreeks tot De Haagse MuziekCentrale richt. De docenten van De Haagse MuziekCentrale hebben hun eigen administratie met persoonsgegevens en stellen die niet ter beschikking van De Haagse MuziekCentrale , behalve als dat nodig is, bijvoorbeeld voor een gezamenlijk evenement.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Voor bedrijven: de naam van de contactpersoon en diens email-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en activiteiten hebben niet de bedoeling om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dehaagsemuziekcentrale .nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
De Haagse MuziekCentrale verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • Het doorsturen van jouw naam en e-mailadres aan de docent, om er voor te zorgen dat er contact ontstaat voor muzieklessen
  • Het uitvoeren van een overeenkomst die De Haagse MuziekCentrale met een ander sluit

Geautomatiseerde besluitvorming
De Haagse MuziekCentrale neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Je kunt ons vragen welke volgende computerprogramma’s of -systemen wij gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De Haagse MuziekCentrale bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar voor persoonsgegevens (personalia, email-adres), met het doel om in voorkomende gevallen contact met je op te nemen. Voor overeenkomsten die De Haagse MuziekCentrale met bedrijven aangaat, geldt de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
De Haagse MuziekCentrale verstrekt uitsluitend de persoonsgegevens die via de website zijn verstrekt aan de docent. Verder worden er geen persoonsgegevens aan derden verstrekt behalve als dit nodig is voor de uitvoering van overeenkomsten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies
De Haagse MuziekCentrale gebruikt geen cookies die leiden tot het gebruik van persoonsgegevens. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. Voor de statistieken over het websitegebruik worden geanonimiseerde gegevens gebruikt.
De Haagse MuziekCentrale maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Bezoekersinformatie wordt op anonieme basis overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google heeft daarvoor haar eigen privacybeleid. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt en om daarover rapporten aan De Haagse MuziekCentrale te kunnen verstrekken. Deze informatie bevat geen persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt op elk moment het recht om de persoonsgegevens die wij van jouw bewaren in te zien, te wijzigen of te beperken. Ook kan je vragen of De Haagse MuziekCentrale jouw gegevens wil overdragen of geheel verwijderen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking. Deze verzoeken kan je doen via muziekles@dehaagsemuziekcentrale.nl. De Haagse MuziekCentrale zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand op die vraag reageren.
Klachten kan je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
De Haagse MuziekCentrale neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@dehaagsemuziekcentrale.nl.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 25 mei 2018.

Back To Top